Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων αποτελεί πάγια δέσµευση για τo Σύνδεσµο Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου (“Θερµοκοιτίδα Αγάπης”) (στο εφεξής "Ο Σύνδεσµος", "Εµείς",). 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποιά προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε, γιατί τα συλλέγουµε και πώς µπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώµατα σας που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 .

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων επεξεργαζόµαστε;

(α) Βασικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την πόλη/χωριό και ταχυδροµικό κώδικα), (β) δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών µας προς το ευρύ κοινό που χρήζει εθελοντικής συνεισφοράς.

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών µας προς το ευρύ κοινό που χρήζει εθελοντικής συνεισφοράς και για τον σκοπό της συµµόρφωσης του Συνδέσµου µε τις υποχρεώσεις του προς τη νοµοθεσία. Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιούµε προσωπικά σας δεδοµένα για την αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) και λοιπών ενηµερώσεων του Συνδέσµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί στη λίστα παραληπτών τέτοιων ενηµερωτικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ότι δεν έχετε δηλώσει την αντίρρησή σας ως προς τη χρήση αυτή. Για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων όπως και την αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) ή/και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις, η νοµιµοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

3. Σε ποιους κοινοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Ο Σύνδεσµος δεσµεύεται να µην κοινοποιεί προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους αποδέκτες. Κατ΄ εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουµε προσωπικά σας δεδοµένα: (α) στις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για τη συµµόρφωσή µας µε έννοµες υποχρεώσεις µας, και (β) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς το Σύνδεσµο, όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ), παρόχους υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

αποθήκευσης, και µόνο στον βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εµάς και/ή προς εσάς. Όταν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν υπηρεσίες προς εµάς, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και συνεπώς επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα αποκλειστικά για λογαριασµό και βάσει καταγεγραµµένων εντολών του Συνδέσµου και δεν έχουν δικαίωµα περαιτέρω χρήσης των δεδοµένων για ίδιο όφελος.

4. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων:

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων αποτελεί πρωταρχικό µας σκοπό. Λαµβάνουµε και εφαρµόζουµε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και διαθεσιµότητας των προσωπικών δεδοµένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνοµης καταστροφής ή απώλειας.

5. Ποια είναι τα δικαιώµατά σας;

Σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων και την κείµενη νοµοθεσία προστασίας δεδοµένων, έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων, καθώς και το δικαίωµα περιορισµού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούνται από το Σύνδεσµο. Έχετε επίσης το δικαίωµα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον εργοδότη. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων ή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που διενεργεί ο Σύνδεσµος, µπορείτε να στείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση [email protected] Ο Σύνδεσµος έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα δικαιώµατά σας, καθώς και την άσκηση των δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

I. Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτοµέρειες για την άσκηση των δικαιωµάτων σας:

Έχετε το δικαίωµα να λαµβάνετε αντίγραφα των δεδοµένων σας ελεύθερα και σε κατανοητή µορφή. Μετά την αίτησή σας, o Σύνδεσµος θα παράσχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός ενός µηνός από την εξάσκηση του δικαιώµατος σας. Η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον µήνες, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθµό των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, o Σύνδεσµος θα σας ενηµερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.

II. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείµενο των δεδοµένων:

Έχετε το δικαίωµα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που συλλέγει τα δεδοµένα σας, τη νοµική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδοµένων και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

III. Δικαίωµα πρόσβασης:

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εντούτοις, για οποιεσδήποτε επιπλέον αιτήµατα θα ζητηθούν, o Σύνδεσµος µπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα.

IV. Δικαίωµα διόρθωσης:

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε από το Σύνδεσµο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν.

V. Δικαίωµα διαγραφής:

Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους ελέγχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που o Σύνδεσµος διατηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 6 παράγραφος 1 γ) του Γ.Κ.Π.Δ, o Σύνδεσµος µπορεί να αντιταχθεί σε µια τέτοια απαίτηση και να διατηρήσει τα σχετικά προσωπικά δεδοµένα που απαιτούνται ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε τις νοµικές του υποχρεώσεις.

VI. Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωµα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων.

VII. Δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων:

Έχετε το δικαίωµα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδοµένα, τα οποία έχετε παράσχει στo Σύνδεσµο, σε δοµηµένη, ευρέως χρησιµοποιούµενη και µηχανικά αναγνώσιµη µορφή και έχετε το δικαίωµα να µεταδώσετε αυτά τα δεδοµένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εµπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί προσωπικά δεδοµένα.

VIII. Δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Ωστόσο, δεδοµένου ότι o Σύνδεσµος επεξεργάζεται νοµίµως τέτοια δεδοµένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1,γ), o Σύνδεσµος θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωµα επεξεργασίας των δεδοµένων.

IX. Αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας προφίλ:

Έχετε το δικαίωµα στη µη λήψη αποφάσεων για εσάς, βασισµένη αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της µορφοποίησης, η οποία παράγει νοµικά αποτελέσµατα σχετικά µε εσάς ή σας επηρεάζει σηµαντικά. X. Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώµατα;

Οποιαδήποτε αιτήµατα για άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορούν να απευθύνονται στο Σύνδεσµο µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτή τη πολιτική.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 95, Κτίριο Χαριτίνη (5ος Όροφος) Τ.Κ. 1071. Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ. +357 800 12 200 │Φαξ: +357 22 22338338│ www.thermokoitidaagapis.com │ [email protected]

 

 

   

   

Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων αποτελεί πάγια δέσµευση για τo Σύνδεσµο Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου (“Θερµοκοιτίδα Αγάπης”) (στο εφεξής "Ο Σύνδεσµος", "Εµείς",). 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποιά προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε, γιατί τα συλλέγουµε και πώς µπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώµατα σας που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 .

1. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων επεξεργαζόµαστε;

(α) Βασικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (όπως ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την πόλη/χωριό και ταχυδροµικό κώδικα), (β) δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών µας προς το ευρύ κοινό που χρήζει εθελοντικής συνεισφοράς.

2. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών µας προς το ευρύ κοινό που χρήζει εθελοντικής συνεισφοράς και για τον σκοπό της συµµόρφωσης του Συνδέσµου µε τις υποχρεώσεις του προς τη νοµοθεσία. Ενδέχεται επίσης να χρησιµοποιούµε προσωπικά σας δεδοµένα για την αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) και λοιπών ενηµερώσεων του Συνδέσµου, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί στη λίστα παραληπτών τέτοιων ενηµερωτικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ότι δεν έχετε δηλώσει την αντίρρησή σας ως προς τη χρήση αυτή. Για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων όπως και την αποστολή ενηµερωτικών δελτίων (newsletters) ή/και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις, η νοµιµοποιητική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας.

3. Σε ποιους κοινοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Ο Σύνδεσµος δεσµεύεται να µην κοινοποιεί προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους αποδέκτες. Κατ΄ εξαίρεση, ενδέχεται να κοινοποιήσουµε προσωπικά σας δεδοµένα: (α) στις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για τη συµµόρφωσή µας µε έννοµες υποχρεώσεις µας, και (β) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς το Σύνδεσµο, όπως παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (ΙΤ), παρόχους υπηρεσιών και εγκαταστάσεων

αποθήκευσης, και µόνο στον βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εµάς και/ή προς εσάς. Όταν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν υπηρεσίες προς εµάς, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και συνεπώς επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα αποκλειστικά για λογαριασµό και βάσει καταγεγραµµένων εντολών του Συνδέσµου και δεν έχουν δικαίωµα περαιτέρω χρήσης των δεδοµένων για ίδιο όφελος.

4. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων: 

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων αποτελεί πρωταρχικό µας σκοπό. Λαµβάνουµε και εφαρµόζουµε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εµπιστευτικότητας και διαθεσιµότητας των προσωπικών δεδοµένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνοµης καταστροφής ή απώλειας.

5. Ποια είναι τα δικαιώµατά σας;

Σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας Δεδοµένων και την κείµενη νοµοθεσία προστασίας δεδοµένων, έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων, καθώς και το δικαίωµα περιορισµού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούνται από το Σύνδεσµο. Έχετε επίσης το δικαίωµα, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να λάβετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε δοµηµένο, κοινώς χρησιµοποιούµενο και αναγνώσιµο από µηχανήµατα µορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον εργοδότη. Για την άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων ή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που διενεργεί ο Σύνδεσµος, µπορείτε να στείλετε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση [email protected] Ο Σύνδεσµος έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα για να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα δικαιώµατά σας, καθώς και την άσκηση των δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:

I. Διαφανείς πληροφορίες, επικοινωνία και λεπτοµέρειες για την άσκηση των δικαιωµάτων σας: 

Έχετε το δικαίωµα να λαµβάνετε αντίγραφα των δεδοµένων σας ελεύθερα και σε κατανοητή µορφή. Μετά την αίτησή σας, o Σύνδεσµος θα παράσχει πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περιπτώσει εντός ενός µηνός από την εξάσκηση του δικαιώµατος σας. Η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί, κατά περίπτωση, κατά δύο επιπλέον µήνες, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τον αριθµό των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, o Σύνδεσµος θα σας ενηµερώσει για τους λόγους της καθυστέρησης.

II. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται όταν συλλέγονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα από το υποκείµενο των δεδοµένων: 

Έχετε το δικαίωµα να γνωρίζετε τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που συλλέγει τα δεδοµένα σας, τη νοµική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδοµένων και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι ο υπεύθυνος της επεξεργασίας προτίθεται να διαβιβάσει δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα.

III. Δικαίωµα πρόσβασης: 

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδοµένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εντούτοις, για οποιεσδήποτε επιπλέον αιτήµατα θα ζητηθούν, o Σύνδεσµος µπορεί να σας χρεώσει ένα λογικό τέλος που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα.

IV. Δικαίωµα διόρθωσης: 

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε από το Σύνδεσµο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδοµένων που σας αφορούν.

V. Δικαίωµα διαγραφής: 

Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση µε τους σκοπούς για τους οποίους ελέγχονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που o Σύνδεσµος διατηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 6 παράγραφος 1 γ) του Γ.Κ.Π.Δ, o Σύνδεσµος µπορεί να αντιταχθεί σε µια τέτοια απαίτηση και να διατηρήσει τα σχετικά προσωπικά δεδοµένα που απαιτούνται ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε τις νοµικές του υποχρεώσεις.

VI. Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας: 

Έχετε το δικαίωµα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων.

VII. Δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων: 

Έχετε το δικαίωµα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδοµένα, τα οποία έχετε παράσχει στo Σύνδεσµο, σε δοµηµένη, ευρέως χρησιµοποιούµενη και µηχανικά αναγνώσιµη µορφή και έχετε το δικαίωµα να µεταδώσετε αυτά τα δεδοµένα σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εµπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί προσωπικά δεδοµένα.

VIII. Δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε το δικαίωµα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Ωστόσο, δεδοµένου ότι o Σύνδεσµος επεξεργάζεται νοµίµως τέτοια δεδοµένα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1,γ), o Σύνδεσµος θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωµα επεξεργασίας των δεδοµένων.

IX. Αυτοµατοποιηµένη ατοµική λήψη αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας προφίλ: 

Έχετε το δικαίωµα στη µη λήψη αποφάσεων για εσάς, βασισµένη αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της µορφοποίησης, η οποία παράγει νοµικά αποτελέσµατα σχετικά µε εσάς ή σας επηρεάζει σηµαντικά. X. Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώµατα; 

Οποιαδήποτε αιτήµατα για άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορούν να απευθύνονται στο Σύνδεσµο µέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτή τη πολιτική. 


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 95, Κτίριο Χαριτίνη (5ος Όροφος) Τ.Κ. 1071. Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ. +357 800 12 200 │Φαξ: +357 22 22338338│ www.thermokoitidaagapis.com │ [email protected]

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία της. Με τη χρήση των υπηρεσιών τις Ιστοσελιδας Θερμοκοιτίδας , αποδέχεστε τη χρήση των cookies.