ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


1. Ο Σύνδεσµος Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου «Θερµοκοιτίδα Αγάπης» («Ο Σύνδεσµος»), είναι µια µη-κυβερνητική εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2011 µε αριθµό εγγραφής 3277, και µε κύριους σκοπούς την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προωρότητα και άλλες αιτίες που επιβάλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνων (ΜΕΝΝ) και τη στήριξη των πρόωρων νεογνών, των γονέων τους και του Προσωπικού των Μονάδων στον καθηµερινό τους αγώνα.

2. Η ιστοσελίδα έχει δηµιουργηθεί από το Σύνδεσµο για να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να προβαίνει σε εισφορές σκοπός των οποίων είναι η ενδυνάµωση και /ή προώθηση του έργου του Συνδέσµου «Θερµοκοιτίδα Αγάπης» στην προσφορά προγραµµάτων και υπηρεσιών για τα πρόωρα νεογνά, τους γονείς και το προσωπικό των ΜΕΝΝ του Νοσοκοµείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και του Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού.

3. Ο Σύνδεσµος δεν θα θεωρηθεί υπαίτιος και ούτε θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί οικονοµικές και /ή άλλου τύπου απώλειες που τυχόν να προκύψουν κατά την επίσκεψη και ή χρήση του προσώπου της ιστοσελίδα και /ή ως αποτέλεσµα των πληροφοριών που εµπεριέχονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου.

4. Ο Σύνδεσµος δεν εγγυάται στους χρήστες της ιστοσελίδας ότι η χρήση της θα είναι χωρίς διακοπές και/ ή ότι δεν θα υπόκειται σε σφάλµατα και/ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακοµιστής που την καθιστά διαθέσιµη δεν θα προσβληθούν από οποιοδήποτε ιό, και ότι δεν θα υπάρχουν πιθανά σφάλµατα κωδικών και /ή ότι θα έχουν απεριόριστή συνεχή πρόσβαση στο υλικό που προσφέρεται στην ιστοσελίδα.

5. Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσµους σε ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία ανήκει σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Σύνδεσµο. Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσµος δεν εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα ή ιδιοκτησία οποιουδήποτε συνδέσµου, πρόσβαση στον οποίο µπορεί να γίνει µέσω της ιστοσελίδας του και δεν θα αποδέχεται καµία ευθύνη και /ή υπαιτιότητα για το περιεχόµενο αυτών των συνδέσµων και/ ή οποιαδήποτε ισχυριζόµενη απώλεια ή ζηµιά που µπορεί να προκληθεί από τη χρήση τέτοιων συνδέσµων και στις πληροφορίες που οι σύνδεσµοι αυτοί δύνανται να περιέχουν και /ή να παρέχουν. 


H ευθύνη για την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας εναπόκειται στο χρήστη και τυχόν απώλεια του χρήστη ως αποτέλεσµα της χρήσης της ιστοσελίδας και /ή οποιουδήποτε υλικού που διατίθεται µέσω αυτής γίνεται µε την µε την πλήρη ευθύνη του χρήστη χωρίς ο Σύνδεσµος να έχει οποιαδήποτε ευθύνη.

6. Αυτή η ιστοσελίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί βάσει των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων, των οποίων η αποδοχή γίνεται µε τη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας:

i. Τα άτοµα που επισκέπτονται αυτήν την ιστοσελίδα και µε σκοπό την παροχή εισφοράς στο Σύνδεσµο το πράττουν µε τη δική τους ελεύθερη βούληση και µε πλήρη επίγνωση του ότι η πράξη τους αποτελεί οικονοµική συνεισφορά προς το Σύνδεσµο.

ii. Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά πάσα στιγµή χωρίς οποιανδήποτε προειδοποίηση, κοινοποιώντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας µετά τις αλλαγές συνεπάγεται και αποδοχή των τροποποιηµένων Όρων και Προϋποθέσεων.

iii. Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την αµοιβή που απαιτείται για την συµµετοχή σε οποιανδήποτε εκδήλωση καθώς και τις τιµές οποιονδήποτε προϊόντων και /ή υπηρεσιών που απαριθµούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Η αποδοχή εγγραφών για συµµετοχή σε εκδηλώσεις και/ή παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών θα υπόκεινται στο κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις και /ή προϊόντα και/ή προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών. Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιανδήποτε εγγραφή για συµµετοχή και να αρνηθεί να προµηθεύσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε οποιονδήποτε άτοµο.

iv. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο για νόµιµους σκοπούς και µόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος. v. Κανένα άτοµο δεν δύναται να χρησιµοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα µε τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.

7. Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

i. Η ιστοσελίδα χρησιµοποιείται για σκοπούς πληροφόρησης και για σκοπούς λήψης εισφορών από το κοινό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή υλικού που περιέχεται σε αυτήν προς όφελος τρίτου ή για εµπορική εκµετάλλευση.

ii. Απαγορεύεται η λογοκλοπή των περιεχοµένων αυτής της ιστοσελίδας και η διαβίβαση τους σε τρίτους.

iii. Η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί cookies που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να µπορεί ο Σύνδεσµος να διατηρεί όσο το δυνατόν πιο ενηµερωµένη, σχετική και χωρίς λάθη. Με τη χρήση ή/και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση τέτοιων cookies.

iv. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία που περιγράφεται σε αυτό και στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και εγγυάται ότι όλα τα δεδοµένα που παρέχονται από αυτόν τον χρήστη είναι αληθή και ακριβή.8. Επιπλέον, η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρακάτω περιορισµούς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας:

i. Απαγορεύεται αυστηρά η εµπορική χρήση ή δηµοσίευση ολόκληρου ή µέρους του υλικού που διατίθεται σε αυτήν χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση από το Σύνδεσµο. Κανένα περιεχόµενο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι φέρει οποιανδήποτε άδεια από το Σύνδεσµο για τη χρήση και/ ή εκµετάλλευση οποιουδήποτε προϊόντος και/ή υπηρεσίας που παρατίθεται στην ιστοσελίδα.

ii. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος σε ότι αφορά έγγραφα ή φωτογραφίες, πρέπει να ζητείται από τους ιδιοκτήτες των πνευµατικών δικαιωµάτων για σκοπούς αντιγραφής και /ή αναπαραγωγής οποιοδήποτε φωτογραφιών, οι πηγές των οποίων δίνονται µέσα στα ίδια τα έγγραφα και τις φωτογραφίες.

iii. Το έγγραφο υλικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα από το Σύνδεσµο µπορεί να αντιγραφεί για προσωπική χρήση και µόνο και όχι για εµπορική εκµετάλλευση, και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καµία αλλαγή, και το έγγραφο θα αντιγράφεται στην ολότητα του. iv. Εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά, τα πνευµατικά δικαιώµατα όλων των εικόνων και /ή φωτογραφικού υλικού και /ή άλλου υλικού που έχει αναρτηθεί και /ή που θα αναρτηθεί από καιρό εις καιρού στην ιστοσελίδα ανήκουν στο Σύνδεσµο.

9. Ασφάλεια

Παρά το γεγονός ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί λογισµικό ασφαλούς κρυπτογράφησης σε ότι αφορά τα δεδοµένα πληρωµών µέσω διαδικτύου, δεν υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια των πληροφοριών και πληρωµών που γίνονται µέσω του διαδικτύου. Κάθε απώλεια που µπορεί να συµβεί ή να υποστεί από τον χρήστη κατά τη διάρκεια µεταφοράς πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλους συνδέσµους στο διαδίκτυο θα βαραίνουν αποκλειστικά και µόνον το χρήστη, και σε καµία περίπτωση µερική ή ολόκληρη απώλεια δεν θα βαρύνει το Σύνδεσµο.

10. Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

i. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί συγκατάθεση µε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως καθορίζεται πιο κάτω.

ii. Ο Σύνδεσµος έχει το δικαίωµα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα του χρήστη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµου (N.138 (I)/2001).

iii. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωµα να προσεγγίζουν, να ενηµερώνουν ή να αρνούνται περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµου (N.138 (I)/2001).

iv. Ο Σύνδεσµος δεν θα αποκαλύψει οποιαδήποτε προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη εκτός αν έχει προηγηθεί τέτοια συµφωνία για σκοπούς: (α) προστασίας των συµφερόντων των χρηστών; (β) συµµόρφωσης µε τους εκάστοτε νόµους, κανονισµούς και δικαστικής διαταγής; (γ) προστασίας του κοινού συµφέροντος; (δ) επεξεργασίας συναλλαγών πληρωµής όπως περιγράφεται πιο κάτω.

v. Αυτή η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσµους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι. Ο Σύνδεσµος δεν αποδέχεται οποιανδήποτε ευθύνη και/ή ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδοµένων όπως αυτές εφαρµόζονται σε ιστοσελίδες τρίτων, και οι οποίες υπερβαίνουν τον έλεγχο του.

vi. Με την υποβολή των λεπτοµερειών της πιστωτικής σας κάρτας (ή άλλου τύπου κάρτας πληρωµών), δέχεστε και συµφωνείτε να εξουσιοδοτήσετε το Σύνδεσµο να χρεώσει αυτήν την κάρτα για το ποσό της αιτούµενης υπηρεσίας και/ή συναλλαγής.

vii. Η διαχείριση των συναλλαγών πληρωµών γίνεται από οικονοµικούς οργανισµούς οι οποίοι λαµβάνουν τον αριθµό της κάρτας και άλλα προσωπικά δεδοµένα έτσι ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητα του αριθµού της κάρτας και διαδικασία συναλλαγών.

11. Κυβερνών Νόµος

Οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής Δηµοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δηµοκρατίας θα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για οποιοδήποτε θέµα που απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή από τη χρήση και/ή την πρόσβαση στον ιστότοπο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 95, Κτίριο Χαριτίνη (5ος Όροφος) Τ.Κ. 1071. Λευκωσία, Κύπρος.
Τηλ. +357 800 12 200 │Φαξ: +357 22 22338338│
www.thermokoitidaagapis.com │ [email protected]

   

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:


1. Ο Σύνδεσµος Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου «Θερµοκοιτίδα Αγάπης» («Ο Σύνδεσµος»), είναι µια µη-κυβερνητική εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2011 µε αριθµό εγγραφής 3277, και µε κύριους σκοπούς την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την προωρότητα και άλλες αιτίες που επιβάλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνων (ΜΕΝΝ) και τη στήριξη των πρόωρων νεογνών, των γονέων τους και του Προσωπικού των Μονάδων στον καθηµερινό τους αγώνα.

2. Η ιστοσελίδα έχει δηµιουργηθεί από το Σύνδεσµο για να δώσει την ευκαιρία στο κοινό να προβαίνει σε εισφορές σκοπός των οποίων είναι η ενδυνάµωση και /ή προώθηση του έργου του Συνδέσµου «Θερµοκοιτίδα Αγάπης» στην προσφορά προγραµµάτων και υπηρεσιών για τα πρόωρα νεογνά, τους γονείς και το προσωπικό των ΜΕΝΝ του Νοσοκοµείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ και του Γενικού Νοσοκοµείου Λεµεσού.

3. Ο Σύνδεσµος δεν θα θεωρηθεί υπαίτιος και ούτε θα φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί οικονοµικές και /ή άλλου τύπου απώλειες που τυχόν να προκύψουν κατά την επίσκεψη και ή χρήση του προσώπου της ιστοσελίδα και /ή ως αποτέλεσµα των πληροφοριών που εµπεριέχονται στην ιστοσελίδα του Συνδέσµου.

4. Ο Σύνδεσµος δεν εγγυάται στους χρήστες της ιστοσελίδας ότι η χρήση της θα είναι χωρίς διακοπές και/ ή ότι δεν θα υπόκειται σε σφάλµατα και/ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακοµιστής που την καθιστά διαθέσιµη δεν θα προσβληθούν από οποιοδήποτε ιό, και ότι δεν θα υπάρχουν πιθανά σφάλµατα κωδικών και /ή ότι θα έχουν απεριόριστή συνεχή πρόσβαση στο υλικό που προσφέρεται στην ιστοσελίδα.

5. Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσµους σε ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία ανήκει σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Σύνδεσµο. Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσµος δεν εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα ή ιδιοκτησία οποιουδήποτε συνδέσµου, πρόσβαση στον οποίο µπορεί να γίνει µέσω της ιστοσελίδας του και δεν θα αποδέχεται καµία ευθύνη και /ή υπαιτιότητα για το περιεχόµενο αυτών των συνδέσµων και/ ή οποιαδήποτε ισχυριζόµενη απώλεια ή ζηµιά που µπορεί να προκληθεί από τη χρήση τέτοιων συνδέσµων και στις πληροφορίες που οι σύνδεσµοι αυτοί δύνανται να περιέχουν και /ή να παρέχουν. 


H ευθύνη για την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας εναπόκειται στο χρήστη και τυχόν απώλεια του χρήστη ως αποτέλεσµα της χρήσης της ιστοσελίδας και /ή οποιουδήποτε υλικού που διατίθεται µέσω αυτής γίνεται µε την µε την πλήρη ευθύνη του χρήστη χωρίς ο Σύνδεσµος να έχει οποιαδήποτε ευθύνη.

6. Αυτή η ιστοσελίδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί βάσει των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων, των οποίων η αποδοχή γίνεται µε τη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας:

i. Τα άτοµα που επισκέπτονται αυτήν την ιστοσελίδα και µε σκοπό την παροχή εισφοράς στο Σύνδεσµο το πράττουν µε τη δική τους ελεύθερη βούληση και µε πλήρη επίγνωση του ότι η πράξη τους αποτελεί οικονοµική συνεισφορά προς το Σύνδεσµο.

ii. Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά πάσα στιγµή χωρίς οποιανδήποτε προειδοποίηση, κοινοποιώντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας µετά τις αλλαγές συνεπάγεται και αποδοχή των τροποποιηµένων Όρων και Προϋποθέσεων.

iii. Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την αµοιβή που απαιτείται για την συµµετοχή σε οποιανδήποτε εκδήλωση καθώς και τις τιµές οποιονδήποτε προϊόντων και /ή υπηρεσιών που απαριθµούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Η αποδοχή εγγραφών για συµµετοχή σε εκδηλώσεις και/ή παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών θα υπόκεινται στο κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις και /ή προϊόντα και/ή προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών. Ο Σύνδεσµος διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει οποιανδήποτε εγγραφή για συµµετοχή και να αρνηθεί να προµηθεύσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε οποιονδήποτε άτοµο.

iv. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο για νόµιµους σκοπούς και µόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος. v. Κανένα άτοµο δεν δύναται να χρησιµοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα µε τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας.

7. Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

i. Η ιστοσελίδα χρησιµοποιείται για σκοπούς πληροφόρησης και για σκοπούς λήψης εισφορών από το κοινό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή υλικού που περιέχεται σε αυτήν προς όφελος τρίτου ή για εµπορική εκµετάλλευση.

ii. Απαγορεύεται η λογοκλοπή των περιεχοµένων αυτής της ιστοσελίδας και η διαβίβαση τους σε τρίτους.

iii. Η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί cookies που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να µπορεί ο Σύνδεσµος να διατηρεί όσο το δυνατόν πιο ενηµερωµένη, σχετική και χωρίς λάθη. Με τη χρήση ή/και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται τη χρήση τέτοιων cookies.

iv. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία που περιγράφεται σε αυτό και στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και εγγυάται ότι όλα τα δεδοµένα που παρέχονται από αυτόν τον χρήστη είναι αληθή και ακριβή. 8. Επιπλέον, η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρακάτω περιορισµούς Πνευµατικής Ιδιοκτησίας:

i. Απαγορεύεται αυστηρά η εµπορική χρήση ή δηµοσίευση ολόκληρου ή µέρους του υλικού που διατίθεται σε αυτήν χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση από το Σύνδεσµο. Κανένα περιεχόµενο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι φέρει οποιανδήποτε άδεια από το Σύνδεσµο για τη χρήση και/ ή εκµετάλλευση οποιουδήποτε προϊόντος και/ή υπηρεσίας που παρατίθεται στην ιστοσελίδα.

ii. Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος σε ότι αφορά έγγραφα ή φωτογραφίες, πρέπει να ζητείται από τους ιδιοκτήτες των πνευµατικών δικαιωµάτων για σκοπούς αντιγραφής και /ή αναπαραγωγής οποιοδήποτε φωτογραφιών, οι πηγές των οποίων δίνονται µέσα στα ίδια τα έγγραφα και τις φωτογραφίες.

iii. Το έγγραφο υλικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα από το Σύνδεσµο µπορεί να αντιγραφεί για προσωπική χρήση και µόνο και όχι για εµπορική εκµετάλλευση, και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καµία αλλαγή, και το έγγραφο θα αντιγράφεται στην ολότητα του. iv. Εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά, τα πνευµατικά δικαιώµατα όλων των εικόνων και /ή φωτογραφικού υλικού και /ή άλλου υλικού που έχει αναρτηθεί και /ή που θα αναρτηθεί από καιρό εις καιρού στην ιστοσελίδα ανήκουν στο Σύνδεσµο.

9. Ασφάλεια

Παρά το γεγονός ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί λογισµικό ασφαλούς κρυπτογράφησης σε ότι αφορά τα δεδοµένα πληρωµών µέσω διαδικτύου, δεν υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια των πληροφοριών και πληρωµών που γίνονται µέσω του διαδικτύου. Κάθε απώλεια που µπορεί να συµβεί ή να υποστεί από τον χρήστη κατά τη διάρκεια µεταφοράς πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλους συνδέσµους στο διαδίκτυο θα βαραίνουν αποκλειστικά και µόνον το χρήστη, και σε καµία περίπτωση µερική ή ολόκληρη απώλεια δεν θα βαρύνει το Σύνδεσµο.

10. Προστασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

i. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί συγκατάθεση µε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως καθορίζεται πιο κάτω.

ii. Ο Σύνδεσµος έχει το δικαίωµα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα του χρήστη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµου (N.138 (I)/2001).

iii. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωµα να προσεγγίζουν, να ενηµερώνουν ή να αρνούνται περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµου (N.138 (I)/2001).

iv. Ο Σύνδεσµος δεν θα αποκαλύψει οποιαδήποτε προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη εκτός αν έχει προηγηθεί τέτοια συµφωνία για σκοπούς: (α) προστασίας των συµφερόντων των χρηστών; (β) συµµόρφωσης µε τους εκάστοτε νόµους, κανονισµούς και δικαστικής διαταγής; (γ) προστασίας του κοινού συµφέροντος; (δ) επεξεργασίας συναλλαγών πληρωµής όπως περιγράφεται πιο κάτω. 

v. Αυτή η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσµους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι. Ο Σύνδεσµος δεν αποδέχεται οποιανδήποτε ευθύνη και/ή ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδοµένων όπως αυτές εφαρµόζονται σε ιστοσελίδες τρίτων, και οι οποίες υπερβαίνουν τον έλεγχο του.

vi. Με την υποβολή των λεπτοµερειών της πιστωτικής σας κάρτας (ή άλλου τύπου κάρτας πληρωµών), δέχεστε και συµφωνείτε να εξουσιοδοτήσετε το Σύνδεσµο να χρεώσει αυτήν την κάρτα για το ποσό της αιτούµενης υπηρεσίας και/ή συναλλαγής.

vii. Η διαχείριση των συναλλαγών πληρωµών γίνεται από οικονοµικούς οργανισµούς οι οποίοι λαµβάνουν τον αριθµό της κάρτας και άλλα προσωπικά δεδοµένα έτσι ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητα του αριθµού της κάρτας και διαδικασία συναλλαγών.

11. Κυβερνών Νόµος

Οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής Δηµοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δηµοκρατίας θα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για οποιοδήποτε θέµα που απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή από τη χρήση και/ή την πρόσβαση στον ιστότοπο. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 95, Κτίριο Χαριτίνη (5ος Όροφος) Τ.Κ. 1071. Λευκωσία, Κύπρος. 
Τηλ. +357 800 12 200 │Φαξ: +357 22 22338338│ 
www.thermokoitidaagapis.com │ [email protected] │ 

 

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία της. Με τη χρήση των υπηρεσιών τις Ιστοσελιδας Θερμοκοιτίδας , αποδέχεστε τη χρήση των cookies.